• 7020140674
 • msceiateam@gmail.com

सूचना

www.msceia.in वेब साईट वर विदयार्थी नोंदणी व शुल्काचा भरणा करणे बाबत..

 • 03/04/2018

विदयार्थी नोंदणी व शुल्काचा भरणा बँक चालनाद्वारे IDBI बँक खाते क्रमांक. 0548102000013271 शाखा सदाशिव पेठ खाती जमा करावी .
संघटनेच्या नवीन बँक अकाउंटची माहिती खालील प्रमाणे.

Account No: 0548102000013271

Branch: Sadashiv Peth,

IFSC Code: IBKL0000548

File Not Avialable

संघटना कार्यालय व निवास व्यवस्था कामी

 • 22/04/2017

संघटना कार्यालय व निवास व्यवस्था कामी

Download

शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाकडील दि. २ जुलै २०१६ फाईल क्र. प्र. क्र. ११६/एसडी २/ २०१५ दि. २ जुलै २०१६

 • 22/04/2017

शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाकडील दि. २ जुलै २०१६ फाईल क्र. प्र. क्र. ११६/एसडी २/ २०१५ दि. २ जुलै २०१६ मेनुअल टायपिंग बंद न करणेबाबत या विषयाची संगणक अहर्ता मिळणेबाबत मा. आउक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांनी दि. ९/११/२०१५ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास सादर केलेला प्रस्ताव आपले विभागाकडे कित्येक दिवस प्रलंबित आहे यावर उचित कार्यवाही होणेबाबत.

Download

News
 • संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावाती ...  Read More...

 • ISM 6.2 Licence software for all Typing Institutes. Kindly Download from following location ...  Read More...

 • ISM सॉफ्टवेअरचे परवाना(License)मिळणेबाबत ...  Read More...

 • परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर् ...  Read More...

 • Offline Institute Management Software (TIMS) ...  Read More...

 • www.msceia.in व सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थ्य ...  Read More...

 • UDIO विझा कार्डद्वारे परीक्षा शुल्क भरण ...  Read More...

 • प्रेरणा जनहित मंच जानेवारी अधिवेशन अ ...  Read More...

 • परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर् ...  Read More...

 • परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर् ...  Read More...

 • प्रेरणा जनहित मंच मे २०१७ ...  Read More...

 • संगणक टायपिंग चा लिपिकच्या अभ्यासक्र ...  Read More...

 • एस. टी. पास देणे बाबत ...  Read More...

 • महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सर ...  Read More...

 • प्रेरणा जनहित मंच एप्रिल २०१८ ...  Read More...

 • प्रेरणा जनहित मंच मे २०१८ ...  Read More...