• 7020140674
  • msceiateam@gmail.com

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सर्व खात्यास राजपत्र पाठवून संगणक टंकलेखन कोर्स नोकरभरती साठी लागू करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सर्व खात्यास राजपत्र पाठवून संगणक टंकलेखन कोर्स नोकरभरती साठी लागू करणेबाबत